محققان و ستاره شناسان موفق به کشف سیاه ای جدید خارج از منظومه ی شمسی شدند که شبیه به زمین است. این سیاه ی جدید شبیه به اوایل شکل گیری کره ی زمین دارد و در حال حاضر بسیار داغ است.
تاکنون محققان و ستاره شناسان بسیاری به دنبال پیدا کردن سیاه ای مشابه به زمین در خارج منظومه ی شمسی بوده اند اما تاکنون سیاره ای سنگی مانند زمین را مشاهده نکرده اند و در حدود 300 سیاره گازی کشف کرده اند و این برای اولین بار است که تیم تحقیقاتی اروپا موفق به کشف اولین سیاره سنگی در خارج از منظومه شمسی شده اند.
به گفته یکی از محققان Artie Hatzes : به زبان ساده ما همگی بر روی یک تکه سنگ زندگی میکنیم. به گفته ی این محقق سیاره کشف شده شباهت های بسیار زیادی به زمین دارد این در حالی است که این سیاره کشف شده به خورشید خود نزدیک از فاصله ی زمین و خورشید منظومه ی شمسی است.
عکس گرفته شده از سیاره تازه کشف شده که در حال گردش به دور خورشید خود میباشد. این سیاره به " توده گداخته " معروف است .
نزدیک بودن این سیاره کشف شده به خورشید خود سبب شده است تا دمای سطح آن در حدود 3,600 فارنهایت باشد. آغاز روز و شب در این سیاره 20 ساعت انجام میگیرد.
به گفته این محقق: این سیاره هنوز داغ است و ما آن را " توده گداخته " می نامیم. این کشف بزرگ سبب شده است که بسیاری از محققان به فکر ایجاد زندگی در سیاه ی دیگری در خارج منظومه ی شمسی فکر کنند. این خبر در کنفراس آخرین یافته های محققان در روز چهارشنبه به ثبت رسید. این در حالی است که فاصله ی این سیاره از زمین در حدود 500 سال نوری است. در سال نوری در حدود 6 تلریون مایل است.
این در حالی است که اندازه این سیاره نزدیک به اندازه زمین است و قطر این سیاره تنها یک و نیم برابر بزرگتر از زمین است و وزن آن پنج برابر زمین گزارش شده است.